Kiedy OC obowiązkowe na samochód nie zadziała?

Kiedy OC obowiązkowe na samochód nie zadziała?

Podstawę regresu nietypowego w przypadku umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowi art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym ubezpieczyciel może dochodzić od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie;
2) wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;
3) wyrządził szkodę po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
4) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
5) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
6) zbiegł z miejsca zdarzenia.