Twoja emerytura z twojej firmy

TWOJA EMERYTURA Z TWOJEJ FIRMY

OFERTA DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH I SPÓŁEK CYWILNYCH

STRATEGIA TWOJEJ FIRMY NA LATA – DO CHWILI GDY ZOSTANIESZ EMERYTEM

EMERYTURA TO NIE WIEK LECZ AKTYWA GENERUJĄCE STAŁY DOCHÓD

 

Przedstawiamy możliwość uruchomienia programu zabezpieczenia finansowego w szczególności dla rodzinnych firm jednoosobowych i spółek cywilnych. Ustawa z dnia 5 lipca 2018r o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629,Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) stwarza możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, sukcesji przedsiębiorstwa i zaplanowania godnej emerytury dla właściciela. Możliwe strategie uzależnione są od oczekiwań właściciela.

Proponowane rozwiązania:

Strategia nr 1 Sukcesja firmy jednoosobowej lub spółki cywilnej.

a) firma zostaje w rodzinie – sporządzenie stosownej dokumentacji i wdrożenie sukcesora,

b.) zatrudnienie zewnętrznego menadżera – formalno-prawne zabezpieczenie firmy przed przejęciem przedsiębiorstwa przez zewnętrznego menadżera

c.) sprzedaż firmy – sporządzenie odpowiedniej dokumentacji oraz wyszukanie nabywcy

Naszym klientom oferujemy:

– pomoc w sporządzenie stosownej dokumentacji zarejestrowania zarządcy sukcesyjnego, przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego, która stwarza większe możliwości zabezpieczenia finansowania emerytury właściciela.

– utworzenie celowego kapitału z polis ubezpieczeniowych zabezpieczającego dotychczasowy dorobek materialny przedsiębiorcy oraz utworzenie celowego kapitału zabezpieczającego sukcesora przed roszczeniami spadkobierców i innych wierzycieli.

Plan sukcesyjny oprócz ustanowienia zarządcy sukcesyjnego powinien uwzględniać przepisy prawa spadkowego. W procesie sukcesji prawo spadkowe, powiązane jest ściśle z prawem rodzinnym, które reguluje własność́ w małżeństwie, czyli ustala, co do kogo należy i co wchodzi do spadku po danej osobie. Należy brać pod uwagę reguły spadkowe, zasady dziedziczenia, zastosować odpowiednie zapisy w testamencie, a także zabezpieczyć kapitał na rozliczenia między spadkobiercami i spłatę innych zobowiązań. Kapitał na rozliczenia między spadkobiercami można stworzyć poprzez odpowiednie polisy ubezpieczenia na życie. Należy zatem tak zaplanować podział majątku między spadkobierców i spłaty w taki sposób, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych konfliktów w rodzinie.

Plan przeprowadzenia sukcesji i zabezpieczenia finansowego powinien uwzględniać perspektywy wszystkich interesariuszy, a mianowicie:

  1. właściciela — założyciela biznesu
  2. rodzinę — zarówno pracujących na rzecz firmie, jak i będących poza nią
  3. sukcesora — potencjalnego kandydata do przejęcia firmy,
  4. kluczowych pracowników — oni również̇ uczestniczą̨ w tych zmianach,

Niezależnie od sposobu przeprowadzenia sukcesji za decyzję i skutki odpowiadają przede wszystkim właściciel przedsiębiorstwa i następca. Od nich zależy, czy sukcesja zakończy się przekazaniem wiedzy, władzy i własności.

Cały proces przeprowadzonej sukcesji powinien zmierzać w kierunku zabezpieczenia funkcjonowania firmy i interesów następcy oraz zabezpieczenia finansowego właściciela i jego małżonki/partnerki po przejściu na emeryturę.

Strategia nr 2 Celowe oszczędzanie na emeryturę

Dostępne rozwiązania finansowe to:

IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – limit wpłat w 2020 r to kwota 6272,40 zł (podstawa prawna M.P. z dnia 5 listopada 2019 r. Poz. 1050). Oszczędzając na emeryturę w formie IKZE uzyskuje się ulgę w podatku dochodowym w wysokości  do 2007 zł, oraz zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatek Belki”.

IKE –Indywidualne Konta Emerytalne – limit wpłat w 2020 r to kwota 15681 zł., PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, PPE – Pracowniczy Program Emerytalny,

Otwarte Fundusze Inwestycyjne – oferowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz inne produkty finansowe.

Dodatkowe informacje i pomoc w realizacji w/w programów (z wyjątkiem ZUS):

Józef Łukaszczyk, tel. 602790530