WARTA

Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. powstało w 1920 r. Od tego czasu dyktuje standardy na polskim rynku ubezpieczeń. Jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Grupa WARTA oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe oraz na życie – zarówno o charakterze ochronnym, jak inwestycyjnym. Z powodzeniem łączy produkty i usługi poszczególnych spółek. Dzięki temu klienci dostają pełną i komplementarną ofertę przeznaczoną zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm.

 

KAPITAŁ AKCYJNY

Kapitał akcyjny TUiR WARTA S.A. wynosi 187 938 580 zł

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE

Talanx International AG – 75,7% akcji

Meiji Yasuda Life Insurance Company – 24,3% akcji

CENTRALA ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432; NIP 521-04-20-047;

Wysokość kapitału zakładowego: 187 938 580 zł opłacony w całości.

Komentarze są zamknięte.