Alfabet ubezpieczeń

Alfabet ubezpieczeń

All risk
formuła ubezpieczenia przewidująca wypłatę odszkodowania w przypadku wszystkich zdarzeń nie wyłączonych wyraźnie w polisie. Jest to przeciwieństwo ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, które gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko w przypadkach wyraźnie wymienionych w polisie. Inaczej – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Beneficjent
osoba uprawniona do osiągnięcia korzyści, np. z posiadania polisy. Beneficjentem będzie żona odbierająca świadczenie z polisy na życie zmarłego męża lub bank udzielający kredytu na zakup samochodu, odbierający odszkodowanie z AC w przypadku rozbicia lub kradzieży samochodu, jeśli wcześniej została ustanowiona cesja na polisie kupionej przez klienta. Zamiennie używa się też określeń: uprawniony, uposażony.

Cesja
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego (cedenta) na osobę trzecią, np. bank (cesjonariusza). Jej dokonanie oznacza, że uprawnionym do odbioru odszkodowania będzie wyłącznie cesjonariusz, czyli np. wspomniany bank.

Doubezpieczenie
dodatkowa umowa, którą dołącza się do istniejącej już polisy ubezpieczeniowej. Jej celem jest zwiększenie sumy ubezpieczenia. Warto je wykupić zaraz po wypłacie odszkodowania, gdy wartość ubezpieczenia maleje, przez co przy drugim zdarzeniu losowym możesz otrzymać zbyt małe odszkodowanie.

Eurotax
System komputerowy, stworzony przez Autovista Polska sp. z o.o., przeznaczony do wyceny wartości rynkowej pojazdów.

FLEXA
to podstawowy zakres ubezpieczenia nieruchomości, obejmujący jedynie szkody powstałe w wyniku 4 zdarzeń losowych: pożar (fire), uderzenie pioruna (lighting), wybuch (explosion), katastrofa lotnicza (aircraft crash landing).

Gwarantowana suma ubezpieczenia
górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Huragan
działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, który wyrządza masowe szkody (definicja Ergo Hestii).

Info-Ekspert
System komputerowy, stworzony przez Info – Ekspert Sp. z o.o., przeznaczony do wyceny wartości rynkowej pojazdów.

Joint policy
wspólna polisa, która wypłaca odszkodowanie tylko raz w przypadku śmierci pierwszego właściciela polisy.

Kradzież z włamaniem
dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, które sprawca zdobył w wyniku przestępstwa. Kradzieżą z włamaniem jest także uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem (definicja Ergo Hestii).

Likwidacja szkód
zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody oraz odpowiedzialności za daną szkodę oraz obliczenia wysokości odszkodowania lub świadczenia dla uprawnionej osoby.

Multiagent ubezpieczeniowy
osoba fizyczna lub prawna wykonująca czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń np. polis komunikacyjnych.

Nieszczęśliwy wypadek
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe
wypłata kwoty do wysokości sumy ubezpieczeniowej (lub sumy gwarancyjnej), do której jest zobowiązany ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczeniowej.

Prowizja
wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych za pozyskane ubezpieczenia, naliczane w procentach od zainkasowanych składek.

Regres ubezpieczeniowy
roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń (ubezpieczycielowi) na podstawie subrogacji wobec sprawcy szkody. Zakład ubezpieczeń, w określonych przez prawo przypadkach, po dokonaniu wypłaty części lub całości odszkodowania na rzecz poszkodowanego (ubezpieczającego), może dochodzić zwrotu części lub całości środków wydatkowanych na odszkodowanie, np. od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.

Szkoda całkowita (przy ubezpieczeniu komunikacyjnym)
mamy z nią do czynienia, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty takiej naprawy przekroczyłyby wartość samochodu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe (inaczej Zakład ubezpieczeń)
przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Ubezpieczający
strona (podmiot) umowy ubezpieczenia, na wniosek której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa i która za tę ochronę zobowiązana jest do opłacenia składki.

Wniosek ubezpieczeniowy
pisemna oferta ubezpieczenia, zawierająca istotne dla ubezpieczyciela informacje oraz ustalająca warunki ochrony. Stanowi integralną część umowy ubezpieczenia podpisanej przez strony. Wniosek zazwyczaj składany jest przez ubezpieczającego wraz z kompletem dokumentów do zakładu ubezpieczeń.

Zdarzenie losowe (mienie)
niezależne od Ubezpieczonego wydarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia.